GE Aschner Lipót hallgatói ösztöndíj pályázat 2007.02.16.

A Pro Progressio Alapítvány
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS-a
“Aschner Lipót”
GE Hungary Rt. hallgatói ösztöndíj elnyerésére

A GE Hungary Rt. célja, hogy ösztöndíjjal támogassa és orientálja a hallgatókat a GE Lighting  számára különösen fontosnak ítélt szakterületek tanulmányozására, az adott tudományterületeken kiegészítő ismeretek szerzésére, magasabb szintű mérnöki és tudományos tevékenység folytatására, a multinacionális vállalat innovációs tevékenységébe történő bekapcsolódásra.

1./ Az “Aschner Lipót” GE-hallgatói ösztöndíjra a BME
– Gépészmérnöki Karának
– Közlekedésmérnöki Karának
– Természettudományi Karának
– Vegyészmérnöki Karának
– Villamosmérnöki és Informatikai Karának,
a tantervminta szerinti harmadéves (minimum 150 kredit-pontot teljesítő) hallgatói pályázhatnak, akik
– az utolsó két félév súlyozott átlagában legalább 3,5-ös tanulmányi eredményt értek el,
– vállalják, hogy a mellékelt tématerületek valamelyikéhez kapcsolódó TDK dolgozatot készítenek, önálló (téma) labort vesznek fel a 4. évben, tutori irányítással dolgoznak, a 4. év végén 1 hónap üzemi gyakorlaton vesznek részt GE Hungary Rt-nél, 5. éven a témában diplomalabort vesznek fel és diplomamunkát készítenek (valamennyit a GE tématerületek tárgyában)
– angol nyelvismerettel rendelkeznek (kommunikációs szinten).
-Jól képzett 4.éves jelentkező külön elbírálással számításba jöhet

2./ A pályázati rendszer 2 lépcsős:

2.1. Előpályázat feltételrendszere:
A kiírt témák közül a hallgató és egyetemi témavezetője a választott témára jelentkezik egy előpályázattal, amely tartalmazza a következőket:
1. oldal: – a hallgató személyi adatai, tanulmányi eredménye, választott, vagy    választandó szakirány
– az egyetemi témavezető (tutor) neve, beosztása, fokozata,    tanszéke
2.oldal: a kiválasztott GE-témához kapcsolódó TDK munka vázlatos munkaterve.
Kiértékelés után az elfogadott előpályázatok készítői értesítést kapnak, és megkezdhetik a témavezetők (tutorok) segítségével a TDK munkát. A hallgatók az október 15-ig elvégzett TDK munkáról írásbeli összefoglalót készítenek, ami tartalmazza a teljes együttműködési időszakra (5. tanév végéig) vonatkozó munkatervet is. Ezekről november elején 20 perces beszámolót tartanak. Ez az összefoglaló képezi az Aschner Lipót ösztöndíj odaítélésének alapját.  A hallgató elvégzett munkájából TDK dolgozatot is készít, de ennek nem kell szükségszerűen az előpályázat évében beadásra kerülnie. A TDK dolgozatot az egyetemi rendtartás szerinti határidőig (tipikusan október 15.) kell benyújtani az egyetemi TDK konferencia megfelelő szekciójába, és ott novemberben előadni. Az előpályázat évében előadott TDK dolgozat helyettesíti a fent említett beszámolót. A TDK különdíjat elnyert, előpályázaton már kiválasztott hallgatók automatikusan megkapják az Aschner Lipót ösztöndíjat.

2.2. “Aschner Lipót” hallgatói ösztöndíj:

A pályázók pályamunkájuk GE-BME bizottság által történő pozitív megítélése esetén megkapják az “Aschner Lipót” ösztöndíjat. Az ösztöndíj elnyerésével pontosításra kerül a hallgató konkrét oktatási/tanulási programja, az önálló labor, a diploma labor, a diplomaterv pontos tematikája.
Az ösztöndíj:
– 4 félévre szól, 2007. szeptember 1-től adható 2009. junius 30-ig, (kivétel a 4. év végén nem üzemi gyakorlattal töltött nyári 1 hónap)
– összege: havi 50.000 Ft.
A tevékenység ellenőrzése félévenként történik. Az indokolatlan lemaradás, nem teljesítés esetén az ösztöndíj megvonható.
A kiírt témákban készült diplomatervek/diplomamunkák közül a legsikeresebbek külön, 150.000,- Ft-os diplomadíjban részesülnek.

3. Az előpályázat benyújtásának módja:

Az előpályázat beadásának határideje: 2007. február 16.
Az előpályázatokat a PRO PROGRESSIO Alapítvány irodájába (1111 Budapest, Műegyetem rkp.3. K ép.I.em.62., Tel: 463-1258, 463-2600, E-mail: ppai@mail.bme.hu) címére kell beadni. Ugyanitt lehet tájékoztatást kérni pályázattal kapcsolatos kérdésekben.
Az előpályázat tartalma: lásd 2.1. pontban leírtak
A Karok Dékánjai által kijelölt, a GE ügyekben  felelős oktatók:
Gépészmérnöki Kar   Dr Bercsey Tibor  Tel: 463-1372
Közlekedésmérnöki Kar   Dr Rohács József  Tel: 463-3079
Természettudományi Kar  Dr. Richter Péter bizottsági társelnök Tel: 463-1588, Dr Hárs György  Tel: 463-4205
Vegyészmérnöki Kar  Dr. Nyulászi László  Tel:463-3281
Villamosmérnöki és Informatikai Kar:  Dr.Berta István
Tel: 463-2779

A pályázható témák részletes kiírása megtekinthető a Dékáni Hivatalokban, a kari felelősöknél és a Pro Progressio Alapítvány irodáján.

4. Az előpályázat értékelése:
Az értékelést a GE-BME bizottság  végzi (előzetes szűrés után interjú), a pályázatok kiértékelése után a pályázókat írásban értesítjük.
Budapest, 2006. november 22.
 
       
       Dr Pakucs János sk.
       A kuratórium Elnöke

Pro Progressio Alapítvány – GE Aschner Lipót ösztöndíj pályázat
A Fényforrások fénytechnikai és gyártástechnológiai kutatása témakörben választható témák

1/2007 HATÉKONY ÉS ROBOSZTUS ELEKTRÓD FEJLESZTÉSE

 A kisülési csövekben használatos elektron-emitter elektródák lényeges jellemzője az alacsony kilépési munka, ugyanakkor az üzemeltetés során magas hőmérséklet és kisülés egyéb hatásaira kémiai és fizikai változás nélkül megtartják eredeti tulajdonságaikat. Az ösztöndíjas feladata, hogy az irodalom áttanulmányozásával megismerje a jelenleg használatos elektródarendszereket, a konstrukció során használt anyagokat, anyagkeverékeket, elveket és megoldásokat, valamint az elektródák minősítéséhez használható módszereket. Munkája során a fent megszerzett ismeretek felhasználásával javasoljon és állítson elő új elektródaanyagokat, esetleg konstrukciós módosításokat, illetve végezze el az elektródák minősítését. Mindehhez kémiai, fizikokémiai, felületfizikai alapismeretek szükségesek.
Az ösztöndíjra 2007-ben vegyészmérnök, ill. mérnök-fizikus és fizikus érdeklődésű villamosmérnök hallgatók pályázhatnak.
GE témavezető: Dr. Németh Zsolt (zsolt1.nemeth@ge.com, tel.: 399-2499)
BME témavezetők:
– kémiai, fizikai kémiai érdeklődésűek esetén: Madarász János (madarasz@mail.bme.hu, tel.: 463-4047), Nyulászi László (nyulaszi@mail.bme.hu, tel.: 463-3281), Szieberth Dénes (dino@iris.inc.bme.hu, tel.: 463-1961)
– fizikus, fizikokémikus érdeklődés esetén: Vargáné Josepovits Katalin (flip@eik.bme.hu, tel.: 463-1589).

2/2007 KISÜLÉSI CSÖVEK BEVONATOLÁSA, VÉDŐRÉTEGEK KÉSZÍTÉSE, OPTIKAI , LUMINESZCENS RÉTEGEK

 A kisülési csövek működése során keletkező plazma a cső élettartama során változásokat idéz elő a csövek üvegében, illetve az azt borító fényporban. Ennek a hatásnak a mérséklésre védőrétegeket használnak. Az ösztöndíjas feladata, hogy az irodalom (közlemények, szabadalmak) áttanulmányozásával megismerje a jelenleg használatos védőrétegeket, és a védőrétegek működési mechanizmusait, valamint kialakításuknak lehetséges módjait, továbbá azt, hogy a fénycső működése milyen fizikai-kémiai jelenségek során módosítja az üveg, illetve a fénypor tulajdonságait. Munkája során a fent megszerzett ismereteket felhasználva javasoljon védőrétegeket, valamint ezek kialakítására, vizsgálatára (minősítésére) módszereket. Mindehhez kémiai, kolloidkémiai, fizikokémiai és felületfizikai és felületanalitikai (XPS, SIMS, Auger)alapismeretek szükségesek.
Az ösztöndíjra 2007-ben vegyészmérnök, ill. mérnök-fizikus és fizikus érdeklődésű villamosmérnök hallgatók pályázhatnak.
GE témavezető: Dr. Deme István, (istvan.deme@ge.com, tel.: 399-1624)
BME témavezetők:
– kémiai, fizikai kémiai érdeklődésűek esetén: Madarász János (madarasz@mail.bme.hu, tel.: 463-4047), Nyulászi László (nyulaszi@mail.bme.hu, tel.: 463-3281), Szieberth Dénes (dino@iris.inc.bme.hu, tel.: 463-1961)
– fizikus, fizikokémikus érdeklődés esetén: Dr. Kiss Gábor (gkiss@eik.bme.hu, tel.: 463-4208), Dr. Erdei Gábor (erdei@eik.bme.hu, tel.: 463-42-06    

 

3/2007 FÉNYFORRÁSOKBAN LEJÁTSZÓDÓ ANYAGTRANSZPORT VIZSGÁLATA  FELÜLETANALITIKAI  MÓDSZEREKKEL

A kisülési csövekben alkalmazott elektródák anyaga párolgás és porlasztás révén a kisülő lámpa gázterébe kerül, majd az üzemelés során a cső belső falára lerakodik és a cső feketedését okozza. A lerakódott feketedést okozó réteg összetétetele és a lerakódás kinetikája felületanalitikai módszerekkel (leginkább SIMS módszerrel) tanulmányozható. Az ösztöndíjas feladata a releváns irodalom és a szabadalmak áttanulmányozása. Kísérleti munka keretében el kell sajátítania a SIMS berendezésen történő mérések kivitelezését. A kísérlet eredményeként kapott adatok, valamint anyagjellemző paraméterek ismeretében alkosson számítogépes modellt a párolgás folyamatára. Ez alapján tegyen javaslatot a feketedést okozó párolgási és porlasztási folyamatok csökkentésére.
Az ösztöndíjra 2007-ben mérnök-fizikus és villamosmérnök hallgatók pályázhatnak.
GE témavezető: Böröczki Ágoston, (agoston.boroczki@ge.com, tel.: 399-2444)
BME témavezetők:
– Dr. Hárs György (hars@eik.bme.hu, tel.: 463-4205), Dr. Giber János (jgiber@eik.bme.hu, tel.: 463-4201; 463-1587)

4/2007 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ ANYAGTUDOMÁNYI KUTATÁSOK KISÜLŐ FÉNYFORRÁSOKBAN

A kisülőlámpák alkatrészei készítésükkor, illetve üzemeltetés közben is magas hőmérsékletnek (akár 3000 C) és agresszív kémiai környezetnek (pl. forró halogenid gázok) vannak kitéve. Az ilyen környezetben lezajló folyamatok modellezése, feltérképezése és megismerése elengedhetelen része a termékfejlesztésnek. Fényhasznosításban, élettartamban, megbízhatóságban csak a legmodernebb anyagok és az adott rendszerhez kifejlesztett vizsgálati módszerek alkalmazásával érhetünk el eredményeket.

Nehány példa a vizsgálandó rendszerekre és folyamatokra:
– Kerámiák szintereléses előállítása és reakciói a plazma elemeivel; az élettartamra káros reakciók visszaszorítása vagy kiküszöbölése
– Magashőmérsékletű fém-kerámia-kötőanyagok előállítása, a használat során kötésben létrejövő változások feltérképezése és befolyásolása
– Elektródák emisszios tulajdonságainak működés közbeni feltárása, az emisszivitás javítása
– Gyorsított élettartamvizsgálatok kifejlesztése hosszú élettartamú kisülőlámpák esetében.

Az alkalmazandó vizsgálati módszerek között kulcsfontosságúak a különféle felületérzékeny analitikai módszerek (XPS, SIMS, AES), de hasonló fontosságúak az egyéb kémiai analitikai módszerek (pl. röntgenfluoreszcenciás elemanalízis, röntgendiffrakciós kristályos fáziselemzés, fény- és elektronmikroszkópiás felületi képalkotás, termikus analízis különböző módszerei), illetve az anyagok mechanikai tulajdonságainak feltárása.

Az ösztöndíjra 2007-ben vegyészmérnök, környezetmérnök ill. mérnök-fizikus hallgatók pályázhatnak.

GE témavezető: Tóth Zoltán (zoltan2.toth@lighting.ge.com, tel.: 399-1315)
BME témavezetők:
– kémiai, fizikai kémiai érdeklődésűek esetén: Madarász János (madarasz@mail.bme.hu, tel.: 463-4047), Nyulászi László (nyulaszi@mail.bme.hu, tel.: 463-3281), Szieberth Dénes (dino@iris.inc.bme.hu, tel.: 463-1961)
– mérnöki, mérnök-fizikusi érdeklődésűek esetén Dr. Giber János (jgiber@eik.bme.hu, tel.:463-4201; 463-1587), Dr. Maák Pál (maak@eik.bme.hu, tel.: 463-4203)

5/2007 FÉNYFORRÁSOK MEGHAJTÓ ELEKTROMOS EGYSÉGÉNEK OPTIMALIZÁLÁSA

A fénycsövek, kisülőlámpák üzemeltetésének feltétele a működéshez szükséges speciális elektromos jel biztosítása. Ezt az úgynevezett „ballaszt” elektronikai egység állítja elő. A jelölt feladata a releváns szakirodalom és szabadalmak áttekintése, beleértve a zavarkibocsátási és zavartűrési vizsgálatokkal, határértékekkel kapcsolatos irodalmakat. Tegyen javaslatot a meglevő elektronikai egységek továbbfejlesztésére és az elektro-mágneses kompatibilitási problémák kiküszöbölésére, különös tekintettel a tranziens folyamatokra. A konkrét rendszer kiválasztása egyeztetés során történik meg.
Az ösztöndíjra 2007-ben villamosmérnök hallgatók pályázhatnak.
GE témavezető: Maros István (istvan.maros@ge.com. tel.: 231-5615)
BME témavezető:
– Dr. Berta István (berta@ntb.bme.hu, tel.: 463-2863; 463-3230)

 

 

 

 

6/2007 MODULÁRIS FELÉPÍTÉSŰ GYÁRTÓSOROK
ÉS FUNKCIONÁLIS EGYSÉGEINEK TERVEZÉSE, OPTIMÁLÁSA

A GE rendelkezik egy moduláris felépítésű alapgépcsalád konstrukcióval és ennek tervezését támogató módszer, illetve eszközrendszerrel.

A különböző gyártási feladatok ellátása érdekében a gyártási feladatok ellátása érdekében az alapgépekre a terméktől függő funkcionális részegységek kerülnek felépítésre, illetve speciális műveletekre (pld. optikai beállítás stb.) a gyártási folyamatba beépítésre. Ezeknek a funkcionális és speciális részegységeknek a kialakítása sok esetben nem felel meg a modularitás elvének és működésük sem optimális. Az ösztöndíjas feladata ezeknek a speciális részegységeknek a tanulmányozása, hibaelemzése és az új termékek gyors bevezetését lehetővé tevő, azok sajátosságaihoz rugalmasan illeszkedő optimális működési elvű és kialakítású konstrukciójának kifejlesztése, kidolgozása. Mindehhez gépészeti, mechatronikai és terméktervezői alapismeretek szükségesek.

Az ösztöndíjra 2007-ben gépészmérnök, illetve Ipari termék és formatervező mérnök hallgatók pályázhatnak.

GE témavezető: Rózsahegyi László (laszlo.rozsahegyi@ge.com; tel.: 399-1685)

BME témavezető:
– Dr. Bercsey Tibor (bercsey.tibor@gszi.bme.hu) telefonszám: 463-13-72
7/2007 GYÁRTÓSOROK ÉS FUNKCIONÁLIS RÉSZEGYSÉGEK
KARBANTARTÁS ÉS KEZELÉS SZEMPONTÚ ELEMZÉSE, TERVEZÉSE

A gépek és termékek tervezésében és értékelésében a szempontok közé tartozik a kezelhetőséget és a karbantartást magában foglaló felhasználás, amelynek a teljes fejlesztési folyamat során történő figyelembevételére ma még nem állnak rendelkezésre kiforrott módszerek és eszközök.

Napjaink tervezői gyakorlatában a kezelhetőség és karbantarthatóság szempontjainak érvényesítése nem integrálódik bele a teljes fejlesztési folyamatba, az alkalmazott módszerek csak egy-egy szempont szerinti megítélésére alkalmasak és nem adnak lehetőséget az összefüggések feltárására, a műszaki, gazdasági, biztonsági funkciókra gyakorolt hatások számszerűsítésére, a termékváltozatok gyors- és megbízható összehasonlítására, értékelésére.

Az ösztöndíjas feladata a felhasználás, kezelés és karbantartás szempontú tervezés ismert módszereinek és eszközeinek feldolgozása, elemzése.

A benchmarking és DfX technikák (DfS, DfE) alkalmazhatóságának feltárása, fényforrás gyártó gépsorok, részegységek vizsgálatára. Az adott gépek, részegységek elemzése.

A kezelés és karbantartás értékelésére alkalmas módszer karbantartási és tervezési stratégia kidolgozása, számítógépes támogatásának megvalósítása.

A kidolgozott módszer adott gépsoron részegységen való kipróbálása.
Tervezési irányelvek, karbantartási stratégiák kidolgozása.

Mindezekhez gépészeti, ergonómiai és terméktervezői alapismeretek szükségesek.

Az ösztöndíjra 2007-ben gépészmérnök, illetve Ipari termék és formatervező mérnök hallgatók pályázhatnak.

GE témavezető: Rózsahegyi László (laszlo.rozsahegyi@ge.com; tel.: 399-1685)

BME témavezető:
– Dr. Bercsey Tibor (bercsey.tibor@gszi.bme.hu) tel.: 463-13-72