Pályázat középiskolák számára 2010.07.12.

A Pro Progressio Alapítvány pályázati felhívása  középiskolák részére, a műszaki és természettudományi ismeretek oktatásának támogatására és népszerűsítésére, valamint az ezt oktató pedagógusok elismerésére 2010.  A hazai gazdasági élet meghatározó munkaadói szervezetei, a Magyar Rektori Konferencia tagjai, a Magyar Tudományos Akadémia vezetői, a Magyar Innovációs Szövetség  állásfoglalásaikban kiemelt fontosságot tulajdonítanak annak, hogy a természettudományos és a műszaki ismeretek oktatása nagyobb teret kapjon a középiskolai oktatásban, emelkedjen a felsőoktatásban az ilyen szakokra jelentkezők száma. 

A Műegyetemen működő Pro Progressio Alapítvány a 2009. évi hasonló pályázat tapasztalatait hasznosítva, újból pályázatot hirdet magyarországi középfokú oktatási intézmények (gimnáziumok, szakközépiskolák) részére két kategóriában:

a) Természettudományi, műszaki jellegű tantárgyakhoz kapcsolódó rendezvények, események szervezésének támogatása.

A rendezvények lehetnek komplex tanulmányi versenyek a természettudományok, a matematika és az informatika témaköréből, olyan kiállítások, melyek a mérnöki szakmát mutatják be a fiataloknak, fakultatív előadások, szakkörök szervezése, ehhez szükséges kísérleti eszközök beszerzése, illetve ezek kombinációja, vagy bármilyen további ötletes megoldás a műszaki-természettudományi terület iránti figyelem felkeltésére.

b)     Matematika-, fizika-, biológia-, kémia-, informatika szakos tanárok támogatása Pro Progressio ösztöndíjjal, akik közreműködnek a diákok motivációjának erősítését szolgáló rendezvények szervezésében, és  akiknek tanítványai közül többen tettek emelt szintű érettségit, sikerrel szerepeltek középiskolai tanulmányi versenyeken, és van, vagy volt olyan diákjuk, akik érettségi után a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folytatják (vagy folytatták) tanulmányaikat. 

Az ösztöndíjban részesülő tanárok pályázatukban vállalják, hogy max. 5 oldalas összefoglaló tanulmányt készítenek a saját régiójukban/környezetükben a természettudományi ismeretek oktatásának helyzetéről, problémáiról.

 A pályázatok díjazása: A pályázatok díjazására az

a) pont esetében 3 millió Ft-ot, a

b) pont esetében 3 millió Ft-ot,

azaz összesen, 6 millió Ft-ot különített el az alapítvány kuratóriuma.

Az elnyerhető pályázati támogatás összege: 

a) pont esetében max. 300 eFt, 

b) pont esetében 300 eFt/fő.

Pályázatok beadása:  

A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. július 12. A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni 1 példányban     postai úton: Pro Progressio Alapítvány, 1111 Budapest, Egry József utca 18. V.em. 525. és elektronikusan: ppai@mail.bme.hu címre.  

A pályázatok tartalma: A pályázat terjedelme max. 4 oldal, mely

a) pont esetén tartalmazza a megvalósítandó természettudományi, műszaki jellegű tantárgyakhoz kapcsolódó rendezvények, események részletes leírását,/tematikáját, azok tervezett időpontjait és a tételes költségvetést (1. és 2. sz Pályázati lap),

b) pont esetén a pályázó pedagógus szakmai életrajzát, az iskola igazgatójának javaslatát, az elmúlt 3 évben a természettudományi tantárgyakból középszintű és emelt szintű érettségit tett tanítványai számát, a középiskolai tanulmányi versenyeken elért eredményét, valamint műszaki-, természettudományi szakra, ezen belül a BME-re jelentkezettek és felvételt nyert tanulók számát szakonkénti bontásban, valamint a nyilatkozatot a tanulmány 2010. október 30-ig történő elkészítéséről. (1. és 3. sz. Pályázati lap)

A Pro Progressio ösztöndíjpályázatra csak olyan 45 évnél fiatalabb tanárok pályázhatnak, akik az elmúlt három évben (2007-2009) ilyen irányú tevékenységükért semmilyen elismerésben nem részesültek. Kötelezettségvállalás:  

A középiskoláknak, ill. a tanároknak a pályázathoz mellékelve írásban kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy 2010. október hónapban: 

· az adott középiskola tanulói számára legalább egy alkalommal megszervezik és biztosítják, hogy a BME oktatói, hallgatói a mérnöki tudományok népszerűsítése céljából előadásokat, foglalkozásokat tartsanak,

· műszaki, természettudományi területen továbbtanulni szándékozó hallgatóik közül legalább 10 fő részvételét biztosítják 2010. novemberében a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar nyitott laboratóriumok délutánja programon.

 Pályázatok értékelése:  

A pályázatok értékelésére, elbírálására a kuratórium szakmai bizottságot kér fel. A pályázatok eredményéről a kuratórium minden pályázót elektronikusan értesít 2010. szeptember 7-ig. 

A pályázattal kapcsolatban további információ a Pro Progressio Alapítvány titkárságán kérhető. (www.proprogressio.hu, telefon: 463 1595, 463 1258)

Budapest, 2010. június 8.

  

 Dr. Pakucs János
a Kuratórium elnöke

 

1.sz. Pályázati lap (mindkét kategóriában) 
A Pro Progressio Alapítvány által a 2010. évben a középiskolák részére meghirdetett„a műszaki és természettudományi ismeretek oktatásának támogatására és népszerűsítésére, valamint az ezt oktató pedagógusok ösztöndíjban részesítésére” kiírt pályázathoz 

 

Pályázó intézmény  Neve  
Pályázó intézmény  Címe  
Pályázó intézmény  Telefonszáma  
Intézményvezető neve  
Kapcsolattartó  Neve  
Kapcsolattartó  E-mail címe  
Kapcsolattartó  Telefonszáma  
Tanulók  Létszáma  
Matematikai, informa-tikai, műszaki, természettudományi tárgyakat oktató pedagógusok Száma  
Matematikai, informatikai, műszaki, természettudományi tárgyakat oktató pedagógusok Aránya a tantestületben  

 

Kötelezettségvállalás:

Alulírottak, kötelezettséget vállalunk arra, hogy 2010. október hónapban: 

· az adott középiskola tanulói számára legalább egy alkalommal megszervezzük és biztosítjuk, hogy a BME oktatói, hallgatói a mérnöki tudományok népszerűsítése céljából előadásokat, foglalkozásokat tartsanak,

·  műszaki, természettudományi területen továbbtanulni szándékozó hallgatóik közül legalább 10 fő részvételét biztosítjuk 2010. novemberében a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar nyitott laboratóriumok délutánja programon.

 Dátum:……………………………………..                                                                  
                                                                   A jelentkezést támogatom:       

   

 

 

Pályázó aláírása Intézményvezető aláírása

 

2. sz. Pályázati lap (A pályázat a./ pontja esetén) 
A pályázat a.) pontja szerint a középiskola által tervezett: 

Rendezvény címe Időpontja Igényelt támogatás
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 A részletes program és költségvetés mellékletként csatolandó.                    

3. sz. Pályázati lap (A pályázat b./ pontja esetén) 
A pályázó pedagógus szakmai életrajza: max. 2 oldal csatolandó Statisztika:

  Tantárgy 2009 2008 2007  
Középszintű érettségit tett tanulói száma: fizika        
kémia        
matematika        
biológia        
informatika        
Emelt szintű érettségit tett tanulói száma: fizika        
kémia        
matematika        
biológia        
informatika        
Tanulmányi verseny eredményei fizika        
kémia        
matematika        
biológia        
informatika        
Érettségi után BME-re jelentkezett tanulók száma:          
 
 
BME-re felvételt nyert hallgatók száma:          
 
 

   

Nyilatkozat a tanulmány elkészítéséről sikeres pályázat esetén.

 

Nyilatkozat 

Alulírott, ………………………………..…. nyilatkozom arról, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén 2010. október 30-ig elkészítem a saját régióm/kistérségem/kerületem természettudományos oktatásának tapasztalatait, problémáit összefoglaló tanulmányt, valamint részt veszek azon a BME által szervezett kerekasztal beszélgetésen, ahol a leírtakat értékeljük, összegezzük.

  

Dátum:…………………………………….

                                                ……………………………………………..

                                                                       aláírás