Alapító okirata szerint az alapítvány részben az egyetem stratégiai feladatainak megvalósítására gyûjti az adományokat, részben kutatási, oktatási céltámogatásokat fogad.

Részlet az alapító okiratból:
„Az alapítvány  célja a  Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen és a feladatainak ellátásához vele együttmûködõ intézményekben az oktatáshoz és a magas szintû oktatás nélkülözhetetlen környezetét képezõ kutatáshoz szükséges feltételek javítása annak érdekében, hogy a szellemi tõke a tudomány nemzetközi fejlõdésének irányai mentén folyamatosan gyarapodjon, a nemzeti és egyetemes értékteremtés szerves része legyen.

„(…) az alapítvány feladatának tekinti mind a graduális, mind a posztgraduális oktatáshoz, továbbá a kutatásfejlesztéshez szükséges tárgyi és személyi feltételek szinten tartását és fejlesztését,
a hallgatók, oktatók tanulmányi és kutató munkájának ösztöndíjakkal való támogatását, a nemzetközi tudományos életbe való bekapcsolódását, a tudományos továbbképzés feltételeinek biztosítását,
a tudomány eredményeihez és az ország mindenkori szükségleteihez folyamatosan igazodó iskolarendszerû és tanfolyamrendszerû oktatást szolgáló szervezet kialakulásának támogatását,
a szociálisan hátrányos helyzetû, de tehetséges hallgatók anyagi terheinek csökkentését a tandíjbefizetés átvállalásával, ösztöndíjak biztosításával,
a hallgatók és oktatók sportolási, kulturális lehetõségeinek bõvítését, az egyetemhez való tartozás tudatát erõsítõ szervezetekkel való kapcsolattartást, színvonalas egészségügyi és szociális ellátást,
az oktató és kutató munka természetes hátterét nyújtó adminisztratív infrastruktúra fejlesztését, az egyetem Public Relations (PR) tevékenységének támogatását.”

A Pro Progressio Alapítvány a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közhasznú  alapítványaként  az egyetemre beáramló felajánlások, adományok  fogadásával, pályázatok, ösztöndíjak meghirdetésével,  kutatási témák koordinálásával, a pályázatok lebonyolításával foglalkozik.