PRO-TEH-IN Pályázati rendszer

A Pro Progressio Alapítvány a gazdasági élet szereplőinek együttműködésével PRO-TEH-IN néven komplex pályázati rendszert alakított ki az egyetemi tehetséggondozás és innovációs tevékenység ösztönzésére. Az Alapítványnak a vállalati támogatások terhére kiírt egyedi pályázatai mellett 13 saját Pro Progressio ösztöndíj pályázata, ill. díja működik. A különböző ösztöndíjak, díjak minden esetben a hallgatók átlagot meghaladó tanulmányi és innovációs tevékenységét segítik. (A teljes leírás PDF-ben is letölthető)

 Diákok, hallgatókTanárok, oktatók, kutatók
Középiskola• Középiskolák támogatása a műszaki, természettudományi ismeretek népszerűsítésére• Középiskolai matematika és fizika tanárok ösztöndíjpályázata
Tudományos
Diákkör
• TDK hallgatói ösztöndíj
• OTDK hallgatói ösztöndíj
• TDK oktatói ösztöndíj,
• OTDK tanári ösztöndíj
Tudományos munka• Szakdolgozat ösztöndíj
• Diplomaterv ösztöndíj
• PhD ösztöndíj
• Innolab ösztöndíj
• Innovációs díj/ösztöndíj BME kutatók, ill. kutatócsoportok részére
• A BME  legjelentősebb tudományos közleménye (2016)
• A BME legkiválóbb tudományos közleménye (2016)

PRO PROGRESSIO ÖSZTÖNDÍJAK

Pro Progressio Diplomaterv/Szakdolgozat ösztöndíj

Az ösztöndíj célja: Olyan tehetséges fiatalok díjazása és további kutató munkájuk ösztöndíjjal való segítése, akik az ipar műszaki fejlesztését elősegítő, innovatív, újszerű, saját ötletet is tartalmazó szakdolgozatot/diplomamunkát készítettek.

A Diplomaterv/Szakdolgozat ösztöndíjat évente a BME karonként egy-egy BSc és MSc végzős hallgatója nyerheti el. A pályázat célja olyan tehetséges fiatalok díjazása, akik az ipar műszaki fejlesztését elősegítő, innovatív, újszerű, saját ötletet is tartalmazó diplomamunkát készítettek. (Összege: MSc: 150.000,- Ft/fő, BSc: 100.000,- Ft/fő).

A pályázatra a jeles eredménnyel megvédett szakdolgozattal/diplomamunkával lehet pályázni.
A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a diplomamunkát,
 • egyoldalas összefoglalót a diplomamunkáról,
 • a konzulensek nevét,
 • az 1. félévben végzetteknél tanszéki igazolást a védés érdemjegyéről,
 • a 2. félévben végzetteknél igazolást a diplomaterv beadásáról, és utólag, június 20-ig igazolást a védés érdemjegyéről,
 • a témavezető ajánlását,
 • az opponensi véleményeket,

A díjat az Alapítvány Kuratóriuma, ill. az általa felkért 3 fős Bíráló Bizottság ítéli oda. A díjak átadására ünnepélyes keretek között évente, az alapítványi díjátadó ünnepségen kerül sor.

Pro Progressio PHD ösztöndíj (2001-2017)

Az ösztöndíj célja: A Pro Progressio Alapítvány 2001-ben alapította a doktorandusz ösztöndíját, amelyet évente a BME azon max. 4 doktorandusz hallgatója nyerhet el, akik vállalják, hogy a pályázat beadásától számított legkésőbb egy év alatt sikeresen befejezik és beadják PhD értekezésüket. Az Alapítvány előnyben részesíti a nemzetközi vonatkozásban is jelentős tudományos kutatói eredményeket.

A pályázat részvételi feltételei:

 • Két idegen nyelvből legalább középfokú nyelvvizsga
 • Nemzetközi folyóiratokban megjelent vagy elfogadott tudományos publikációkkal rendelkezik
 • Az illetékes doktori iskola vezetőjének javaslata

Az elbírálás során előnyben részesül, aki a doktori abszolutóriumát a pályázat beadásának évében vagy az azt megelőző évben szerezte meg, ill. doktori szigorlatát eredményesen letette. Az ösztöndíj összege 2011-ben: 120.000,- Ft/hó 12 hónap időtartamra

A pályázatnak tartalmaznia kell a kutató munka leírását, szakmai életrajzot, a doktori iskola vezetőjének javaslatát, nyilatkozatot arról, hogy legkésőbb egy éven belül beadja az értekezést. A Kuratórium, ill. az általa felkért 3 tagú Bíráló Bizottság dönt évente a max. négy ösztöndíj odaítéléséről. A díjak átadására ünnepélyes keretek között, a tanév alapítványi díjátadó ünnepségén kerül sor.

Doktori Értekezés Innovációs Díj

A Pro Progressio Alapítvány 2017-ben első alkalommal hirdette meg  pályázatát  Doktori Értekezés Innovációs Díj elnyerésére.

A Pályázat célja az egyetem  fiatal, a 2016/17-es tanévben megvédett doktori értekezéssel doktori címet szerzett oktatóinak, kutatóinak támogatása.

Pályázni lehet bármilyen tudományterületen készített  innovatív doktori értekezéssel, amely  szellemi  alkotásnak minősül és esetleg üzleti szempontból is hasznosítható lehet, a kiosztható díjak száma 4.

Pro Progressio TDK oktatói ösztöndíj 

Az ösztöndíj célja: A Pro Progressio Alapítvány a hallgatói TDK ösztöndíj mellett 2000-ben létrehozta az Oktatói TDK ösztöndíjat is, melyet évente 8 oktató nyerhet el a tudományos diákköri munka területén végzett kiemelkedő oktatói tevékenységéért.

Az ösztöndíj elnyerésére a kari Tudományos Diákköri Tanácsok tehetnek javaslatot az egyetemi TDK konferenciát követően, karonként egy személyt megjelölve. Az ösztöndíj összege 2011-ben 150.000 Ft/fő. Olyan oktatóra lehet javaslatot tenni, akinek:

 • folyamatosan van TDK dolgozatot benyújtó hallgatója
 • a TDK dolgozatot benyújtó hallgatói között van Rektori Különdíjban vagy Pro Progressio Különdíjban részesült hallgatója
 • az elmúlt 2 évben volt az országos TDK konferencián díjat nyert hallgatója

A kari TDT-k javaslatát, mely tartalmazza a jelölt szakmai önéletrajzát és az indoklást, az Alapítványhoz kell benyújtani a kari TDK konferenciát követő 10 napon belül. Az ösztöndíjak odaítéléséről a Kuratórium dönt. Az ösztöndíjakat évente ünnepélyes keretek között adják át.

Pro Progressio OTDK tanári ösztöndíj

Az ösztöndíj célja: Azoknak a BME oktatóknak, kutatóknak a kiemelt elismerése, akiknek a hallgatói az OTDK konferencián elért eredményük alapján Pro Scientia aranyéremben részesültek. Az ösztöndíj a tehetséggondozó munka elismerése.

A Pro Progressio Alapítvány 2011-ben alapította meg az OTDK tanári ösztöndíjat. Az ösztöndíj összege 2011-ben: 200.000 Ft/fő. Az ösztöndíjra a kari TDT elnökei – a Pro Scientia díjat elnyert hallgató véleményének figyelembevételével – tesznek javaslatot az OTDK évében, október 30-ig bezárólag. A javaslatnak tartalmaznia kell a felkészítő (konzulens) tanár szakmai életrajzát, a hallgató felkészítésében végzett tevékenység rövid összefoglalását. Az elismerések átadására ünnepélyes keretek között kerül sor az adott év decemberében. Az ösztöndíj odaítéléséről a Kuratórium dönt.

Pro Progressio TDK hallgatói ösztöndíj 

A pályázat célja: A Pro Progressio Alapítvány 1998-ban létrehozta a hallgatói TDK ösztöndíjat, melyet karonként 1 hallgató nyerhet el TDK tevékenységének sikeres folytatása érdekében.

Az Ösztöndíj elnyerésére az egyetem kari Tudományos Diákköri Tanácsai tehetnek javaslatot az egyetemi TDK konferenciát követően, karonként egy személyt megjelölve. Az ösztöndíj összege 2011-ben 80.000,- Ft/fő. Olyan hallgatókra tehető javaslat, akik az alábbi kritériumoknak felelnek meg:
A Tudományos Diákköri munka

 • jelentős szakmai felkészültséget és tudást tükröz
 • új és/vagy egyéni elképzeléseket és megoldásokat tartalmaz
 • értékeli a megvalósíthatóság (használatbavétel) feltételeit, lehetőségét és a várható gazdasági eredményeket

A kari TDT javaslatát, mely tartalmazza a jelölt szakmai önéletrajzát és az indoklást, az Alapítványhoz kell benyújtani a kari TDK konferenciát követő 10 napon belül. Az ösztöndíjak odaítéléséről az Alapítvány Kuratóriuma dönt. Az ösztöndíjakat évente ünnepélyes keretek között adják át.

Pro Progressio OTDK hallgatói ösztöndíj

Az ösztöndíj célja: Mindazon BME hallgatónak a kiemelt elismerése, akik az OTDK konferencián elért eredményük alapján Pro Scientia Aranyéremben részesülnek.

A Pro Progressio Alapítvány 2011-ben alapította meg a Pro Progressio OTDK hallgatói ösztöndíjat.
Az ösztöndíj összege 2011-ben: 200.000 Ft/fő
Az ösztöndíj elnyerésére a kar TDT elnökei tesznek javaslatot az OTDK évében október 30-ig bezárólag. A javaslatnak tartalmaznia kell a hallgató szakmai életrajzát, valamint a tevékenységét max. 2 oldalban. Az elismerések átadására ünnepélyes keretek között kerül sor az adott év decemberében. Az ösztöndíjak odaítéléséről a Kuratórium dönt.

Pro Progressio díj középiskoláknak és középiskolai tanároknak

A pályázat célja: A hazai gazdasági élet meghatározó szereplői, továbbá a Magyar Rektori Konferencia, a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Innovációs Szövetség állásfoglalásaikban kiemelt fontosságot tulajdonítanak annak, hogy a természettudományos és a műszaki ismeretek oktatása nagyobb teret kapjon a középiskolai oktatásban, emelkedjen ezeken a területeken a felsőoktatásba jelentkezők száma.

Pályázatok a műszaki és természettudományi ismeretek oktatásának támogatására és népszerűsítésére, valamint az ezt oktató pedagógusok elismerésére. Az Alapítvány 2009-től két kategóriában hirdet pályázatot:

 • A középiskolák természettudományi, műszaki jellegű tantárgyakhoz kapcsolódó rendezvények, események szervezésének támogatására. A rendezvények lehetnek iskolai, körzeti, esetleg regionális tanulmányi versenyek a természettudományok, a matematika és az informatika témaköréből, olyan kiállítások, melyek a mérnöki szakmát mutatják be a fiataloknak, fakultatív előadások, szakkörök szervezése, ehhez szükséges kísérleti eszközök beszerzése, illetve ezek kombinációja, vagy bármilyen további ötletes megoldás a műszaki-természettudományi terület iránti figyelem felkeltésére.
 • Pro Progressio ösztöndíj olyan matematika-, fizika-, biológia-, kémia-, informatika szakos tanárok támogatására, akik közreműködnek a diákok motivációjának erősítését szolgáló rendezvények szervezésében, és akiknek tanítványai közül többen tettek emelt szintű érettségit, sikerrel szerepeltek középiskolai tanulmányi versenyeken, és van, vagy volt olyan diákjuk, akik érettségi után a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folytatják (vagy folytatták) tanulmányaikat.
  Pályázatok értékelése: A pályázatok értékelését, elbírálását egy felkért szakmai bizottság végzi.

Pro Progressio INNOLAB ösztöndíj

Az ösztöndíj célja: Az ösztöndíj a hallgatók innovációs tevékenységének támogatását szolgálja. Azok a hallgatók vagy hallgatói csoportok pályázhatnak, akik önállóan elért eredményeikkel nemzetközi versenyeken, bemutatókon, kiállításokon, konferenciákon előzetes illetékes tanszéki minősítést követően részt vesznek, ill. bemutatkoznak.

A Pro Progressio Alapítvány 2011-ben hozta létre az INNOLAB ösztöndíjat. Az elnyerhető támogatás összege max. 250.000 Ft.A pályázatokat folyamatosan lehet benyújtani az alapítvány titkárságára. A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • szakmai életrajz
 • a rendezvény neve, időpontja, bemutatkozás módja
 • a részvétel teljes költségvetése az igényelt támogatás megjelölésével

A 2011/12-es tanévben megpályázható keret összege: 1.500.000 Ft.

Az ösztöndíjak odaítéléséről a Kuratórium, ill. a Kuratórium által felkért szakbizottság dönt. A Bizottság döntéséről a pályázók értesítést kapnak. A nyertes pályázók a részvételt követő 14 napon belül kötelesek beszámolót eljuttatni az alapítvány titkárságára elért eredményükről és a tapasztalatokról. Az ösztöndíjak az adott esemény előtt 10 nappal kerülnek átadásra.

Pro Progressio Innovációs díj

Az ösztöndíj célja: A BME kutatócsoportjai által – a kutatóegyetemi program keretében – elért legjelentősebb innovációs eredmények (új termék, új szolgáltatás, új eljárás, szabadalom, stb. ) kiemelt elismerése, ösztönözve a további alkotó munkát.

Az Alapítvány kuratóriuma minden évben a BME kutató-egyetemi program keretében a két legjelentősebb alkotást (innovációs teljesítményt) ismeri el 1-1 millió Ft-os Pro Progressio Innovációs díjjal. A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • max. 5 oldalas összefoglalót az elért eredményről
 • a referenciákat
 • nyilatkozatot az adatok és az elért eredmények hitelességéről a szellemi tulajdont érintő jogokról
 • a díj felhasználására, ill. felosztására (ösztöndíj, eszköz beszerzés, stb.) vonatkozó javaslatot.

A pályázat első alkalommal 2011-ben került meghirdetésre. A díj elnyerésére javaslatot az öt kiemelt kutatási terület tanácsadó testülete tehet. A javaslatokat a Kuratórium bírálja el.

Pályázati határidő: november 15. A díjak átadására ünnepélyes keretek között kerül sor.

A BME  legjelentősebb tudományos közleménye (2016), A BME legkiválóbb tudományos közleménye (2016)

Az első alkalommal 2016-ban meghirdetett  pályázatok  célja egyrészt a legelismertebb tudományos folyóiratokban való publikálás ösztönzése, ezáltal kiváló kutatóink elismerése, másrészt áttételesen az egyetemi rangsorokban – kiemelten a Shanghai-listán –  jobb helyezés elérése.

Pályázatot benyújtani azzal a cikkel lehet, amelyben a BME-vel közalkalmazotti vagy hallgatói jogviszonyban levő oktatók-kutatók, hallgatók részesedése minimum 25%.
A pályázatot két kategóriában hirdetjük meg:

 •  A „BME 2016. évi legjelentősebb tudományos közleménye” cím elnyerése, melyre a Science vagy Nature folyóiratokban 2016. évben megjelent vagy elfogadott közleménnyel lehet pályázni
 • A „BME legkiválóbb tudományos közleménye 2012-2016 cím elnyerése”, melyre a Web of Science –ben található legtöbb független hivatkozást elérő cikkel lehet pályázni